તારા પ્રેમમાં ઘણી વાર હું મારી જાતને ભૂલી ગયો, બસ તારી યાદોમાં ખોવાયેલો રહું છું.

"પ્રેમ કરવો સહેલું નથી, પણ આપણે તેના રડવાના ડરથી પણ પ્રેમ કરીએ છીએ."

દરેક સવાર તમારી સ્મિતથી શરૂ થવા દો, દરેક રાત તમારી યાદો સાથે સુંદર રહેવા દો."

"અમે પ્રેમ મેળવવા માટે કંઈપણ કરીશું, કારણ કે તમારા વિના અમારું જીવન અધૂરું છે."

"મારી આંખોમાં તારી જ તસ્વીર છે, તારી સુગંધ મારા શ્વાસમાં વસે છે."

"હું તમારી સાથે થોડી ક્ષણો વિતાવવા માંગુ છું, હું તમારા વિના એક ક્ષણ પણ જીવી શકતો નથી."

હું તારી યાદોમાં ખોવાઈ ગયો છું, હવે મને ફક્ત તારા પ્રેમની આશા છે.

તારી સાથે રહેવાથી મને આનંદ થાય છે, મારું જીવન દરેક ક્ષણ તારી યાદોમાં જીવવાનું છે.

તારા પ્રેમમાં એવો નશો છે કે દરેક ક્ષણે આ દિલ ફક્ત તારું જ વિચારે છે.